Category : Religious > Hikmah
Author ; Syamsul Arham
Date : 24 Juni 2014, 00:10:58
Hits : 2888

Majalah KiblatPersoalan usaha-usaha untuk mendeskreditkan Islam dan Ummat Islam yang muncul dalam masa kampanye sekarang ini, merupakan usaha-usaha dari kalangan orang-orang yang tidak menyukai Islam. Persoalan ini sudah muncul berabad-abad yang lalu dan bahkan dalam sejarah kemerdekaan Negara Republik Indonesia, usaha-usaha ini terus dilakukan baik secara sembunyi-sembunyi maupun secara terang-terangan.

Dalam tulisan Majalah Kiblat No.22 Tahun XVI, terbitan tahun 1969 juga terlihat jelas usaha-usaha untuk mendeskredtitkan Islam dan Ummat Islam.

Berikut ini kutipannya yang ditulis sesuai aslinya dan juga ejaannya.

"DENGAN PENOLAKAN jang sangat berani oleh Fraksi Katolik terhadap  RUU Perkawinan/Pernikahan Ummat Islam di DPR-GR jang menggunakan alasan: "Bila RUU tersebut disjahkan maka, Negara Republik Indonesia Proklamasi 17-8-1945 berarti dirobohkan." djelaslah, sekali lagi djelas dan gamblanglah maksud Katolik untuk mendiskreditkan dan menghantjurkan segenap jang berbau adjaran Islam di Indonesia untuk dilindungi oleh Negara.

Bila pendirian Katolik diatas diterima oleh Pemimpin kita, akan menjusullah Pembubaran Departemen Agama, Pembubaran Dirdjen Urusan Hadji, Mahkamah Sjariah, dan lain2. Kelembagaan atau adjaran Islam jang kini dilindungi malah diatur oleh Negara dan Pemerintah kita, karena semua ini berdasar logika Katolik, bersumber kepada Agama dan Wahju Tuhan.

Ummat Islam, Awas dan berhati-hatilah!

Serangan pertama jang keras sudah dilantjarkan kepada ummat Islam.

Sebagai Ummat Pantjasilais, kita terus berpendapat bahwa Negara kita belum mendjadi Negara Secular, dan tetap mempunjai wewenang, malah mempunjai hak dan kewadjiban mengatur tatatertib termasuk UUD Perkawinan/Pernikahan Ummat Islam, Ummat Kristian, Ummat Katolik dan Ummat Budha atau Hindu Bali, jang dilindungi oleh Hukum.

Mereka telah berusaha men-seculer-kan Pantjasila bila mengenai adjaran Islam. Tetapi tidak men-seculer-kan filsafat dan ideologi Negara kita itu bila mengenai adjaran Katolik. Buktinja, untuk menolak RUU Islam tersebut mereka bertindak atas nama Agama Katolik. Seandainja mereka menggunakan nama, bukan Agama, jakni faham Atheis-Komunis yang secularistik itu misalnja, maka kita tidak akan pernah bersakit hati dan tersinggung, karena memang djustru PKI menolak kejakinan dan adjaran semua Agama. Ummat Islam, Awas dan berhati-hatilah!

Wa ma tuchfi suduruhum Akbar (Jang mereka sembunjikan dihati mereka adalah lebih besar lagi)

Mereka akan terus berusaha memfaradoxkan dan meng-kontradiksi-antagoniskan Pantjasila dengan Agama Islam dan Ummatnja. Penamaan Islam-phobia terus mereka pompakan. Seolah-olah hanja merekalah sadja jang pantjasilais, pengaman Bangsa dan Negara. Ummat Islam jang majoritas dan adjarannja, termasuk andjuran Presidan kita mengumpulkan Zakat ummat Islam, adalah anti Pantjasila.

Ummat Islam. Awas dan berhati-hatilah!***

 

Dikutip dari Majalah Kiblat No.22 Th XVI. Tahun 1969, Halaman 14.

Post related
  • 6 Wanita yang Tak Boleh Dijadikan Istri
  • Saya Berharap Orang Amerika Menerima Pesan Islam
  • Memahami dan Mempraktekkan Sifat Tawadhu
  • Hikmah : Seekor Lalat
  • Social Media